VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I – Identifikácia poskytovateľa služieb, kontaktné údaje, ORGÁN DOhľadu

 1. Poskytovateľom služieb, ktorý s účinnosťou od 1.12.2021 vydáva tieto aktualizované obchodné podmienky (ďalej ako „obchodné podmienky“) pre poskytovanie služieb prostredníctvom internetovej stránky modredomčeky.sk (ďalej ako „webová stránka“), je:

Obchodné meno:    BMK invest s.r.o.
Sídlo:                        Podbranč 363, 906 05 Podbranč
IČO:                          50473891
Zápis:                       Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 38426/T
(ďalej v texte ako „Poskytovateľ“)

 1. Kontaktnými údajmi Poskytovateľa, prostredníctvom ktorých je možné realizovať akékoľvek podnety alebo sťažnosti súvisiace s poskytovaním služieb Poskytovateľom alebo týkajúce sa webovej stránky, vrátane uplatňovania práva na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení týchto obchodných podmienok alebo reklamácií v zmysle príslušných právnych predpisov sú:

Tel. č.:                       +421 915 102 178

E-mailová adresa:   info@modredomceky.sk

 1. Orgánom dohľadu Poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia – Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trnavský kraj, so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava, tt@soi.sk, tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25, webové sídlo: soi.sk.

Článok I – úvodné ustanovenia, identifikácia služieb a všeobecné podmienky používania

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky používania webovej stránky a objednávku a poskytovanie ubytovacích služieb Poskytovateľom prostredníctvom webovej stránky a vzťahujú sa na každého návštevníka webovej stránky, ktorý ju využíva a ktorá plánujý využívať ubytovacie služby poskytované Poskytovateľom (ďalej ako „návštevník“ alebo ako „používateľ“). Tieto obchodné podmienky sú zároveň plnením informačnej povinnosti Poskytovateľa podľa § 3 ods. (1) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon č. 102/2014 Z. z“) pre všetkých návštevníkov (používateľov) webovej stránky v postavení fyzických osôb – spotrebiteľov v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon č. 250/2007 Z. z.“).
 1. V prípade, ak dôjde prostredníctvom webovej stránky k objednávke ubytovacích služieb poskytovaných Poskytovateľom a k vzniku zmluvy postupom upraveným nižšie v týchto obchodných podmienkach medzi Poskytovateľom a návštevníkom webovej stránky, stávajú sa tieto obchodné podmienky neoddeliteľnou súčasťou takto uzatvorenej zmluvy o bytovaní, pričom upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a návštevníka webovej stránky (ďalej spolu ako „zmluvné strany“).
 1. Prostredníctvom webovej stránky ponúka Poskytovateľ ubytovanie v zariadení prevádzkovanom Poskytovateľom s názvom Modré domčeky Podbranč, nachádzajúce sa Horná Dolina 10, 906 05 Podbranč (ďalej ako „ubytovacie zariadenie“).
 1. V ubytovacom zariadení Poskytovateľa ponúka Poskytovateľ prechodné ubytovanie v rozsahu a kvalite určenej vyhláškou MV SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pre ich zaraďovanie do kategórií a tried, a to podľa príslušnej klasifikácie ubytovacieho zariadenia Poskytovateľa podľa uvedenej vyhlášky zverejnenej v ubytovacom zariadení a na webovej stránke.
 1. Poskytovateľ v rámci ubytovacieho zariadenia poskytuje ubytovanie v dvoch apartmánoch, s názvami Apartmán Milan, ktorého špecifikácia, vlastnosti, počet izieb a podobne sú zverejnené na https://modredomceky.sk/apartman-c-1/ a Apartmán Vlasta, ktorého špecifikácia, vlastnosti, počet izieb a podobne sú zverejnené na https://modredomceky.sk/apartman-c-2/. Dostupnosť jednotlivých apartmánov v ubytovacom zariadení sa spravuje ich obsadenosťou, ktorú Poskytovateľ oznamuje návštevníkom webovej stránky v sekcií Rezervácia. Odplata za pobyt v ubytovacom zariadení Poskytovateľa je vždy uvedená na webovej stránke v aktuálnej výške, vrátane všetkých prípadných dodatočných poplatkov a platieb, a takto zverejnená sa považuje za platný cenník Poskytovateľa.
 1. Fotografie ubytovacieho zariadenia na webovej stránke majú ilustračný charakter a informácie o ubytovacom zariadení uvedené na webovej stránke sú informatívne a nemajú záväzný charakter. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné napadnutie zverejnených informácii na webovej stránke počítačovými vírusmi.
 1. V ubytovacom zariadení Poskytovateľa môže byť ubytovaný len návštevník, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený a uzatvoril zmluvu o ubytovaní. Za účelom prihlásenia sa na ubytovanie predloží návštevník na nahliadnutie Poskytovateľovi ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle ustanovení zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o hlásení pobytu občanov“) a v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o pobyte cudzincov“), za účelom jeho zaevidovania v povinne vedenej knihe ubytovaných.
 1. Návštevník je oprávnený používať webovú stránku len pre svoju osobnú potrebu, alebo za účelom uzavretia zmluvy s Poskytovateľom v zmysle čl. II týchto obchodných podmienok.
 1. Texty, fotografie a ďalšie grafické prvky použité na webovej stránke sú chránené autorským právom a ďalšími právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu. Návštevník ich nesmie kopírovať, reprodukovať, distribuovať, upravovať alebo inak verejne šíriť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

 

Článok II – VZNIK ZMLUVY, PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. V prípade záujmu používateľa o objednanie ubytovacích služieb Poskytovateľa v ubytovacom zariadení je používateľ oprávnený vyplniť rezervačný formulár v systéme rezervovania na webovej stránke, kontaktný formulár na webovej stránke alebo zadať dopyt na ubytovacie služieb Poskytovateľovi prostredníctvom e-mailovej správy.
 1. V prípade objednávky prostredníctvom rezervačného systému na webovej stránke je používateľ povinný riadne vyplniť všetky povinne označené polia (svoje osobné údaje a údaje o počte prenocovaní, vrátane konkrétnych dní pobytu) a vyjadriť prostredníctvom na to určeného poľa, že si prečítal tieto obchodné podmienky a že s nimi súhlasí. Po vyplnení uvedených údajov a udelení vyššie špecifikovaného súhlasu odošle používateľ Poskytovateľovi rezerváciu.
 1. V prípade objednávky prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke alebo e-mailovej správy je Používateľ povinný uviesť text objednávky v minimálnom rozsahu ustanovenom v bode 2. tohto článku obchodných podmienok, teda svojej osobné údaje, počet prenocovaní, plánované dni pobytu a tiež súhlas so znením týchto obchodných podmienok do kontaktného formulára alebo e-mailovej správy.
 1. Odoslaný rezervačný formulár, kontaktný formulár alebo e-mailová správa s dopytom (textom objednávky) doručený Poskytovateľovi prostredníctvom siete internet sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy o ubytovaní s Poskytovateľom.
 1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v reálnom čase v systéme rezervovania na webovej stránke. Zobrazované ubytovacie kapacity jednotlivých apartmánov na webovej stránke sú dostupné a upravované v reálnom čase zo strany Poskytovateľa. Generovaním rezervácií z viacerých systémov rezervovania súčasne však môže ojedinele nastať situácia, kedy už nebude dostupné ubytovanie v príslušnom apartmáne a termíne, ktoré si používateľ v systéme rezervoval. V takom prípade, ak sa Poskytovateľ nedohodne s používateľom inak, napr. na náhradnom termíne ubytovania, a príde medzičasom k uzatvoreniu zmluvy o ubytovaní podľa bodu 10. tohto článku obchodných podmienok a uhradení rezervačného poplatku (preddavku – zálohy) za ubytovanie používateľom, má používateľ nárok na 100% vrátenie zaplateného rezervačného poplatku bez možnosti uplatnenia storno podmienok zo strany Poskytovateľa podľa týchto obchodných podmienok.
 1. Po doručení návrhu na uzatvorenie zmluvy prostredníctvom rezervačného formulára na webovej stránke Poskytovateľovi potvrdí prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy Poskytovateľ používateľovi bez zbytočného odkladu prostredníctvom e-mailovej správy a vyzve ho na úhradu rezervačného poplatku (preddavku) podľa bodu 8. tohto článku obchodných podmienok.
 1. Po doručení návrhu na uzatvorenie zmluvy prostredníctvom kontaktného formulára alebo priamej e-mailovej správy Poskytovateľovi používateľom tento Poskytovateľ skontroluje a v prípade, ak zistí, že neobsahuje všetky týmito obchodnými podmienkami vyžadované náležitosti, alebo že navrhovaný termín pobytu používateľom je už obsadený, vyzve používateľa na doplnenie návrhu na uzatvorenie zmluvy a/alebo mu ponúkne náhradný termín ubytovania. Po doplnení návrhu na uzatvorenie zmluvy alebo akceptácií nového termínu ubytovania Poskytovateľ potvrdí používateľovi prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy vyzve ho na úhradu rezervačného poplatku (preddavku) podľa bodu 8. tohto článku obchodných podmienok.
 1. Po doručení návrhu na uzatvorenie zmluvy Poskytovateľovi podľa bodu 6. tohto článku obchodných podmienok alebo potvrdení prijatia návrhu na uzatvorenie zmluvy Poskytovateľom podľa bodu 7. tohto článku obchodných podmienok je používateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi rezervačný poplatok (preddavok na úhradu odplaty za ubytovanie) ako prejav jeho vážnej vôle byť viazaný zmluvou o ubytovaní uzatvorenej s Poskytovateľom. Rezervačný poplatok môže používateľ uhradiť Poskytovateľovi bezhotovostne (i) prevodom z jeho bankového účtu alebo (ii) platbou kartou cez platobnú bránu GoPay (platbu prostredníctvom platobnej brány môže používateľ využiť výlučne vtedy, ak je na webovej stránke aktívna, v iných prípadoch je povinný uhradiť rezervačný poplatok prevodom z jeho bankového účtu) a to nasledovne:
 1. pri zvolení platby bankovým prevodom na bankový účet Poskytovateľa je používateľ povinný uhradiť preddavok vo výške 20 % z celkovej ceny objednaných služieb, ktorej konkrétna výška bude vygenerovaná rezervačným systémom na webovej stránke a/alebo ktorej výšku mu oznámi Poskytovateľ prostredníctvom e-mailovej správy, a
 2. pri zvolení platby platobnou kartou cez platobnú bránu je používateľ povinný uhradiť preddavok vo výške 20 % z celkovej ceny objednaných služieb, ktorej konkrétna výška bude vygenerovaná rezervačným systémom na webovej stránke a/alebo ktorej výšku mu oznámi Poskytovateľ prostredníctvom e-mailovej správy.
 1. Platobné údaje pre platbu rezervačného poplatku podľa bodu 8. písm. a. týchto obchodných podmienok budú uvedené na zálohovej faktúre, ktorú Poskytovateľ doručí používateľovi spolu s potvrdením doručenia návrhu na uzatvorenie zmluvy podľa bodov 7. alebo 8. tohto článku obchodných podmienok. Platobné údaje pre platbu rezervačného poplatku podľa bodu 8. písm. b. týchto obchodných podmienok budú používateľovi oznámené v systéme platobnej brány na webovej stránke.
 1. Moment doručenia úhrady rezervačného poplatku za ubytovanie podľa bodov 8. a 9. tohto článku obchodných podmienok sa považuje za moment uzatvorenia zmluvy o ubytovaní (ďalej ako „zmluva“) medzi Poskytovateľom a používateľom (za prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy Poskytovateľom). V prípade, ak používateľ, pri zvolení platby rezervačného poplatku platobnou kartou cez platobnú bránu podľa bodu 8. písm. b. tohto článku obchodných podmienok bezodkladne (v momentoch bezprostredne nasledujúcich po zvolení tohto druhu platby) alebo pri zvolení platby rezervačného poplatku bankovým prevodom na bankový účet Poskytovateľa podľa bodu 8. písm. a. tohto článku obchodných podmienok v termíne určenom Poskytovateľom v zálohovej faktúre, neuhradí rezervačný poplatok, k uzatvoreniu zmluvy nepríde (návrhu na uzatvorenie zmluvy nebude Poskytovateľom akceptovaný). V prípade, ak medzičasom prišlo k online rezervácií konkrétnych dní v rezervačnom systéme na webovej stránke, tieto budú automaticky uvoľnené.
 1. Používateľ berie na vedomie, že pri platbe rezervačného poplatku hradí všetky náklady na vykonané platby používateľ. Používateľ tiež berie na vedomie, že na účely kontaktovania Poskytovateľa tento nevyužíva systémy so zvýšenou tarifou.
 1. Po prijatí úhrady rezervačného poplatku Poskytovateľom a vzniku zmluvy potvrdí Poskytovateľ rezerváciu a vznik zmluvy používateľovi prostredníctvom e-mailovej správy. Po vzniku zmluvy má používateľ najmä nasledujúce práva a povinnosti (ako aj ostatné práva a povinnosti v zmysle týchto obchodných podmienok):
 1. používateľ je povinný najneskôr v deň nástupu na pobyt v ubytovacom zariadení uhradiť Poskytovateľovi zvyšok odplaty (ceny) za ubytovanie v zmysle uzatvorenej zmluvy,
 2. používateľ má počas pobytu nárok iba na využívanie služieb (ubytovania) a doplnkové služby, ktoré si v systéme rezervovania a/alebo objednávke riadne označil. Doplnkové služby, ako napríklad rezervácia wellness v ubytovacom zariadení sa rezervujú telefonicky alebo e-mailom alebo priamo v ubytovacom zariadení a ich cenu v zmysle aktuálneho cenníka Poskytovateľa je používateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi najneskôr pri odchode z ubytovania,
 3. používateľ je povinný, v prípade, ak ho o to Poskytovateľ požiada pri nástupe na ubytovanie, zložiť k rukám Poskytovateľa vratný depozit vo výške určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť väčšia ako polovica celkovej ceny za ubytovanie, určená na úhradu prípadných škôd spôsobených používateľom počas pobytu na ubytovacom zariadení, a v prípade, ak po obhliadke ubytovacieho zariadenia Poskytovateľom pri odchode z ubytovania nebudú na ubytovacom zariadení zistené žiadne materiálne škody spôsobené používateľom, bude tento vratný depozit v plnej výške používateľovi vrátený.

 

Článok II – ODSTÚPENIE OD ZMUVY UZATVOENEJ NA DIAĽKU, ZÁNIK ZMLUVY a storno podmienky 

 1. Vzhľadom na osobitnú povahu ubytovacích služieb poskytovaných Poskytovateľom (t. j. ako služieb, ktoré sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase alebo dohodnutej lehote) týmto používateľ berie na vedomie, že v zmysle § 7 (6) písm. k) Zákona č. 102/2014 Z. z. nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v zmysle všeobecných ustanovení Zákona č. 102/2014 Z. z. o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku  do 14 dní aj bez uvedenia dôvodu s povinnosťou Poskytovateľa vrátiť mu uhradený rezervačný poplatok.
 1. Používateľ tiež berie na vedomie, že má právo odstúpiť od zmluvy (a týmto momentom sa zmluva zrušuje) iba za nasledujúcich podmienok:
 1. doručením oznámenia o zrušení pobytu Poskytovateľovi písomne alebo prostredníctvom e-mailovej správy najneskôr 7 dní pred dohodnutým nástupom na ubytovanie v zmysle zmluvy, pričom v takom prípade môže používateľ od zmluvy odstúpiť aj bez úhrady storno poplatku (odstupného ako osobitného spôsobu zániku platného záväzku v zmysle príslušných právnych predpisov), a Poskytovateľ mu vráti na jeho bankový účet uhradený rezervačný poplatok v 100 % výške,
 2. doručením oznámenia o zrušení pobytu Poskytovateľovi písomne alebo prostredníctvom e-mailovej správy menej ako 7 dní pred dohodnutým nástupom na ubytovanie v zmysle zmluvy, pričom v takom prípade je používateľ povinný odstúpiť od zmluvy iba formou uhradenia storno poplatku (odstupného ako osobitného spôsobu zániku platného záväzku v zmysle príslušných právnych predpisov) vo výške 100 % z uhradeného rezervačného poplatku, pričom v takom prípade sa zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený si započítať svoju pohľadávku na úhradu storno poplatku voči používateľovi voči pohľadávke používateľa na vrátenie uhradeného rezervačného poplatku a nie je v takomto prípade povinný vrátiť používateľovi uhradený rezervačný poplatok.
 1. V prípade, ak používateľ uhradí Poskytovateľovi sumu vyššiu, ako je rezervačný poplatok, bude uvedená suma použitá na úhradu celkovej ceny za ubytovanie pri jej platbe používateľom. V prípade, ak dôjde k zániku zmluvy zaplatením storno poplatku podľa bodu 2. tohto článku týchto obchodných podmienok, vráti Poskytovateľ používateľovi sumu prevyšujúcu storno poplatok (odstupné) najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o zrušení pobytu používateľom podľa bodu 2. tohto článku týchto obchodných podmienok.
 1. V prípade, ak na základe aktuálnych opatrení a nariadení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pre okres Senica nebude môcť Poskytovateľ poskytnúť ubytovacie služby používateľovi v zmysle uzatvorenej zmluvy, a zmluvné strany sa nedohodnú na náhradnom termíne ubytovania alebo na inom spôsobe riešenia uvedenej situácie, vráti Poskytovateľ používateľovi uhradený rezervačný poplatok v plnej výške a jeho prijatie používateľom sa považuje za uzatvorenie dohody o zániku zmluvy.
 1. Ubytovávanie hostí v ubytovacom zariadení sa aktuálne riadi príslušnými opatreniami ustanovenými COVID automatom pre ochorenie COVID-19, preto aj ubytovávanie hostí v ubytovacom zariadení musí byť v súlade s aktuálnymi proti-pandemickými opatreniami, pričom tieto opatrenia je používateľ a s ním ubytované osoby dodržiavať a pred nástupom na ubytovanie sú povinní predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti.
 1. Poskytovateľ poskytuje návštevníkom aj možnosť kúpy darčekového poukazu (vouchera), ktorej predmetom je kúpa hodnoty ubytovania v ubytovacom zariadení v budúcnosti (do určenej lehoty), a to online alebo osobne u Poskytovateľa. Odstúpiť od zmluvy o kúpe darčekového poukazu (vouchera) môže návštevník bez povinnosti uhradiť Poskytovateľa storno poplatok (odstupné) v hodnote vouchera do 7 dní odo dňa zakúpenia darčekového poukazu (vouchera). V prípade, ak nie je možné využiť voucher do dátumu platnosti z dôvodu nedostatku kapacít môže Poskytovateľ rozhodnúť o predĺžení platnosti voucheru max. 1 krát. Ak sa Poskytovateľ rozhodne, že nenastali dôvody na predĺženie platnosti voucheru, môže žiadosť o predĺženie zamietnuť.
 1. Osobitné ustanovenia zániku zmluvy – používateľ berie na vedomie, že:
 1. v prípade dobrovoľného predčasného odchodu používateľa z ubytovacieho zariadenia Poskytovateľa (pred uplynutím objednaných dní pobytu) bez vážneho dôvodu, nemá používateľ nárok na vrátenie pomernej časti odplaty za ubytovanie za nevyužité dni,
 2. Poskytovateľ je oprávnený v prípade ojedinelej a akútnej hroziacej udalosti spôsobenej faktorom vyššej moci, ktorú Poskytovateľ nemohol nijako ovplyvniť a ktorú svojim konaní alebo opomenutím nespôsobil, prostredníctvom doručenej e-mailovej správy oznámiť túto skutočnosť používateľovi a ponúknuť mu: (i) voucher na ubytovacie služby v ubytovacom zariadení v hodnote už uhradeného rezervačného poplatku s platnosťou 3 roky odo dňa pôvodného termínu ubytovania alebo (ii) rezerváciu ubytovania v inom náhradnom termíne zodpovedajúcom parametrom objednaných ubytovacích služieb (pobytu) počas najbližších 3 rokov odo dňa pôvodného termínu ubytovania,

pričom na základe vyššie uvedených skutočností nedochádza k zániku zmluvy, ale iba k zmene v jej obsahu zmysle toho, ktorú z uvedených možností si používateľ zvolí.

Článok II – reklamácie a alternatívne riešenie sporov

 1. Poskytovateľ zodpovedá za vady poskytovaných služieb po dobu ich poskytovania používateľom. Každý používateľ má právo na poskytnutie ubytovacích služieb v prípade, ak sú poskytované služby nižšej kvality alebo rozsahu ako bolo vopred dohodnuté, môže Používateľ uplatniť svoje práva zo zodpovednosti za vady poskytovanej služby (ďalej ako „reklamácia“).
 1. Ak používateľ zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť si reklamáciu vzhľadom na povahu poskytovaných služieb ihneď osobne u Poskytovateľa (jeho povereného pracovníka nachádzajúceho sa v ubytovacom zariadení) alebo bez zbytočného odkladu prostredníctvom kontaktných adries Poskytovateľa uvedených v čl. I. týchto obchodných podmienok.
 1. V reklamácii používateľ čo najpresnejšie uvedie dôvody reklamácie, a v prípade, ak si ju uplatňuje inak ako osobne, uvedie aj svoje identifikačné údaje, detaily pobytu a preloží faktúru vystavenú Poskytovateľom na úhradu odplaty za ubytovanie (alebo iný príslušný doklad o úhrade odplaty za ubytovanie), ktorá sa považuje za záručný list. Poskytovateľ prijatú reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má používateľ v postavení spotrebiteľa právo od uzatvorenej zmluvy odstúpiť.
 1. Ak sa v rámci vybavovania reklamácie zistí, že ide o vadu služby, ktorú možno odstrániť, má používateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Poskytovateľ je povinný takúto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Používateľ môže namiesto odstránenia zistenej vady požadovať výmenu služby, alebo ak sa vada týka len súčasti služby, výmenu súčasti, ak tým Poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady. Ak sa v rámci vybavovania reklamácie zistí, že ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať ako služba bez vady, má používateľ právo na výmenu služby alebo má právo od zmluvy odstúpiť (s povinnosťou Poskytovateľa vrátiť celkovú uhradenú odplatu za ubytovanie). Ak ide o iné neodstrániteľné vady, a používateľ s tým súhlasí, má právo na primeranú zľavu z ceny služby (zľavu z ceny ubytovania). V prípade, ak sa v rámci vybavovanie reklamácie neidentifikuje žiadna vada, je Poskytovateľ oprávnený reklamáciu zamietnuť.
 1. Na ďalší postup Poskytovateľa ohľadom spôsobu vybavenia reklamácie sa vzťahujú ustanovenia Zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a iné všeobecne záväzne platné právne predpisy Slovenskej republiky.
 1. Každý používateľ v postavení spotrebiteľa, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „ARS“) s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri uplatnení reklamácie. Medzi subjektmi ARS má Používateľ právo voľby. Návrh môže používateľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 1. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Poskytovateľom a používateľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ustanovenia §1 ods. 4 Zákona o alternatívnom riešení sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 €. Návrh na začatie konania sa podáva k subjektu ARS podľa ust. §3 uvedeného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára. Subjekt ARS môže od Používateľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 € s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má používateľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd.

Článok II – ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ pristupuje k spracúvaniu osobných údajov zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), poskytuje každej dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú prostredníctvom webovej stránky) na svojej webovej všetky potrebné informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú zverejnené na tomto

Článok II – Záverečné ustanovenia

 Táto aktuálna verzia obchodných podmienok nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.12.2021.

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a / alebo ich doplniť. Zmeny alebo doplnenie týchto Obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia na webovej stránke. Na zmluvy uzatvorené počas platnosti a účinnosti Obchodných podmienok zverejnených pred ich zmenou a / alebo doplnením sa vzťahujú obchodné podmienky zverejnené na webovej stránke v čase uzatvorenia zmluvy.
 2. Ak niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a / alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto Obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a / alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto Obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a / alebo neúčinného ustanovenia.
 3. Dňom účinnosti nových Obchodných podmienok strácajú platnosť a účinnosť predošlé Obchodné podmienky.