ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV MODREDOMCEKY.SK (BMK invest s.r.o.)

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou BMK invest s.r.o., so sídlom Podbranč 363, 906 05 Podbranč, IČO: 50 473 891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38426/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza pri výkone nasledujúcich činnosti:

 

  • výkone obchodnej činnosti Prevádzkovateľa (najmä poskytovaní ubytovania v obci Podbranč) a
  • prevádzke webovej stránky modredomceky.sk a jeho prezentačnej činnosti.

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“). Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Vám v prehľadnej forme odpoveď na to, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a poskytnutie ďalších relevantných informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania osobných  údajov kontaktovať na adrese BMK invest s.r.o., Podbranč 363, 906 05 Podbranč alebo e-mailom na emailovú adresu info@modredomceky.sk.

  1. Z akého zdroja Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ osobné priamo od Vás (napr. ak navštívite webovú stránku Prevádzkovateľa alebo ak ho kontaktujete, prípadne ak si u Prevádzkovateľa rezervujete ubytovanie). V niektorých prípadoch získava Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje aj z iného zdroja, ako priamo od Vás, najmä od obchodnej spoločnosti alebo iného podnikateľského subjektu, ktorej Prevádzkovateľ poskytuje svoje služby a ktorej ste zástupcom (zamestnancom, štatutárnym orgánom alebo splnomocnencom). Zdrojom Vašich osobných údajov je v tomto prípade táto obchodná spoločnosť, za ktorú konáte.

 

  1. účely, právne základy, kategórie spracúvaných osobných údajov doba spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje relevantný právny základ (t. j. osobné údaje spracúva vždy výlučne so zásadou zákonnosti) a uchováva ich v súlade so zásadou minimalizácie. To znamená, že osobné údaje spracúva výlučne počas doby počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak.

 

Informácie o konkrétnych účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, ich právnych základoch, kategóriách spracúvaných osobných údajov a v závislosti od účelu spracúvania stanovenej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nájdete v tabuľke nižšie.

 

OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ – UBYTOVANIE –(MODRÉ DOMČEKY):

 

 

Účel spracúvania

Rezervácia pobytov v apartmánoch prevádzkovateľa prostredníctvom webovej stránky a plnenie zmluvného vzťahu po uzatvorení zmluvy o ubytovaní

Právny základ spracúvania a definícia požiadavky

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plení zmluvy a realizácií predzmluvných vzťahov

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa, tel. č., IČO (ak ide o FO – podnikateľa), iné osobné údaje dobrovoľne uvedené v rezervačnom formulári, IBAN (bankové spojenie)

Doba uchovávania

Do uzatvorenia zmluvného vzťahu (zmluvy o ubytovaní pri príchode do ubytovacieho zariadenia) alebo do storna rezervácie, a po skončení zmluvného vzťahu alebo po storno rezervácie do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvneho vzťahu

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré si rezervujú pobyt v apartmánoch (objednávateľ, nie všetky ubytované osoby)

 

Účel spracúvania

Vedenie knihy ubytovaných

Právny základ spracúvania a definícia požiadavky

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a o registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (§ 24), Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov (§ 113))

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo OP alebo číslo cestovného dokladu, doba ubytovania (deň príchodu a deň odchodu), pri cudzincoch aj dátum narodenia a štátna príslušnosť

Doba uchovávania

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého a týkajú (v spojitosti s vyberaním miestnej dane na účely kontroly zaúčtovania miestnej dane príslušnými orgánmi)

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby – ubytovaní hostia (všetci)

 

Účel spracúvania

Overenie totožnosti cudzinca pri ubytovaní predložením cestovného pasu alebo iného cestovného dokladu a vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzincov a jeho odovzdanie príslušnému oddeleniu policajného zboru SR

Právny základ spracúvania a definícia požiadavky

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia,  spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov)

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, miesto trvalého pobytu, číslo cestovného dokladu, účel pobytu, číslo víza a jeho platnosť, miesto vydania alebo číslo dokladu o pobyte vydaného SR alebo členským štátom EÚ a jeho platnosť, adresa pobytu v SR,, mená a priezviská spolucestujúcich detí

Doba uchovávania

do 5 dní odo dňa ubytovania cudzinca a jeho rodinných príslušníkov  (do dňa vyplnenia tlačiva a jeho odoslania na príslušný útvar Policajného zboru SR), t. j. bez jeho archivácie

 

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby – ubytovaní cudzinci a ich rodinný príslušníci, ktorí sú ubytovaní spolu s cudzincom

 

Účel spracúvania

Vyberanie miestnej dane za ubytovanie, poukazovanie miestnej dane za ubytovanie obci Podbranč a vedenie predpísanej evidencie (evidencia sa vedie v knihe ubytovaných)

Právny základ spracúvania a definícia požiadavky

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, príslušné VZN obce Podbranč)

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo OP alebo číslo cestovného dokladu, doba ubytovania (deň príchodu a deň odchodu), pri cudzincoch aj dátum narodenia a štátna príslušnosť

Doba uchovávania

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa osobné údaje týkajú (v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov z oblasti účtovníctva)

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby – daňovníci (ubytovaní hostia)

 

OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ – VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ VZŤAHY:

 

 

Účel spracúvania

Spracovanie účtovných dokladov

Právny základ spracúvania a definícia požiadavky

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov)

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, adresa dodania služby, ak relevantné, kontaktné údaje  – tel.č., emailová adresa, bankové spojenie)

Doba uchovávania

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby – členovia orgánov Prevádzkovateľa, fyzické osoby – dodávatelia tovarov a služieb a ich zástupcovia,  fyzické osoby – zamestnanci a zástupcovia dodávateľov tovarov a služieb, fyzické osoby – odberatelia a ich zástupcovia,  osoby uvedené na účtovných dokladoch a zápisoch

 

Účel spracúvania

Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa (na základe zmlúv uzatvorených priamo s fyzickými osoba, vrátane nepodnikateľov) a realizácia predzmluvných vzťahov

Právny základ spracúvania a definícia požiadavky

Čl. 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia, spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plení zmluvy a realizácií predzmluvných vzťahov

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zmluvných povinností (identifikačné údaje, meno, priezvisko, adresa pobytu / miesta podnikania, tel. č., e-mailová adresa, IČO – ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa)

Doba uchovávania

Počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvneho vzťahu

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby – dodávatelia a odberatelia prevádzkovateľa (vrátane klientov)

 

Účel spracúvania

Evidencia kontatkných osôb obchodných partnerov – právnických osôb (dodávateľov / odberateľov) a realizácie obchodnej komunikácie s týmito osoba za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou

Právny základ spracúvania a definícia požiadavky

Čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateĺa, ktorým je záujem, ktorý spočíva v potrebe zabezpečiť a dohodnúť podmienky a podrobnosti plnenia zmluvných povinností prevádzkovateľa pri zmluvných vzťahoch uzatvoených s právnickými osobami, za ktoré vždy koná konkrétna fyzická osoba

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mail, funkcia a príslušnosť k spoločnosti obchodného partnera)

Doba uchovávania

Počas trvania zmluvného vzťahu s právnickou osobou alebo do zániku postavenia dotknutej osoby ako zástupcu právnickej osoby – obchodného partnera

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby – kontaktné osoby a zástupcovia obchodných partnerov v postavení právnických osôb

 

Účel spracúvania

Vybavovanie reklamácií a vedenie s tým súvisiacich zákonných evidencií

Právny základ spracúvania a definícia požiadavky

Čl. 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1694 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, iné príslušné právne predpisy)

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, relevantné, kontaktné údaje  – tel.č., emailová adresa, bankové spojenie)

Doba uchovávania

3 roky nasledujúce po dni uplatnenia reklamácie (ak je klientom FO) a 4 roky nasledujúce po dni uplatnenia reklamácie (ak je klientom PO)

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby – zákazníci (klienti) a obchdoní partneri prevádzkovateľa, fyzické osoby – štatutárne orgány a zástupcovia zákazníkov a obchdoných partnerov prevádzkovateľa – právnických osôb

 

Účel spracúvania

Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb

Právny základ spracúvania a definícia požiadavky

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Nariadenie, Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností

Doba uchovávania

Do vybavenia žiadosti

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo uplatnili svoje práva

 

Účel spracúvania

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a evidencia vybavenia uplatnených práv dotknutých osôb

Právny základ spracúvania a definícia požiadavky

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý spočíva v potrebe zabezpečiť evidenciu uplatnených práv dotknutých osôb pre účely prípadnej kontroly dozorného orgánu a preukázania splnenia povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností

Doba uchovávania

5 rokov odo dňa vybavenai uplatnených práv

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo uplatnili svoje práva

 

OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ – VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ VZŤAHY:

 

 

Účel spracúvania

Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, správy na sociálnej sieti alebo priamej e-mailovej komunikácie (ak nejde o predzmluvné vzťazhy)

Právny základ spracúvania a definícia požiadavky

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na doručené správy  pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a získavanie novej klientely

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Meno, priezvisko, e-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe

Doba uchovávania

60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby zasielajúce správu / dotaz

 

Účel spracúvania

Zverejňovanie referencií zákazníkov o ich spokojnosti so službami prevádzkovateľa na webovej stránke

Právny základ spracúvania a definícia požiadavky

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Meno, fotografia, iné údaje poskytnuté v referencií

Doba uchovávania

3 roky nasledujúce po udelení súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré udelili súhlas

 

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

 

  1. PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, správcovi dane, Úradu na ochranu osobných údajov SR, príslušným oddeleniam policajného zboru v spojení s vedením knihy ubytovaných alebo iným dozorným orgánom (napr. v oblasti vybavovania reklamácií), ktorí vystupujú v postavení samostatných prevádzkovateľov a tretích strán. K príjemcom Vašich osobných údajov patria v niektorých prípadoch aj audítori a daňoví poradcovia (ktorí sú ako samostatní prevádzkovatelia viazaní profesijnou povinnosťou mlčanlivosti, pri overovaní účtovných dokladov).

 

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Sprostredkovateľov využíva Prevádzkovateľ výlučne pri prevádzkovaní webovej stránky a patrí k nim: spoločnosť poskytujúca hostingové služby webovej stránky Prevádzkovateľa (WebSupport s.r.o.).

 

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patrí v postavení spoločného prevádzkovateľa aj prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook a INSTAGRAM (Facebook Ireland) v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom jeho profilu na uvedenej sociálnej sieti s Vašou správou alebo dopytom. V zmysle uzatvorenej a zverejnenej dohody spoločných prevádzkovateľov je kontaktným miesto pre dotknuté osoby Prevádzkovateľ, na ktorého sa môžete v spojení so spracúvaním Vašich osobných údajov na jeho profiloch na sociálnych sieťach obracať. 

 

  1. PRENOS do tretích krajín a medzinárodných organizácií a PROfilovanie

V prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy cez sociálne siete Facebook a Instagram, môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam materskej spoločnosti európskeho prevádzkovateľa vyššie uvedených sociálnych sietí, spoločnosti Facebook, Inc.. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb.

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

 

  1. SOciálne média a odkazy na iné internetové stránky

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook a INSTAGRAM, prípadne iné webové stránky iných prevádzkovateľov (sekcia kam na výlet). Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

 

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook: https://sk-sk.facebook.com/policy.php a (ii) Instagram: https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388/.

 

  1. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 

Právo na prístup – Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

 

Právo na opravu – Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

 

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

 

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

 

 

Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

 

Právo na obmedzenie spracúvania – Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

 

Právo podať sťažnosť alebo podnet – V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

 

Vaše práva uvedené v tabuľke vyššie si môžete voči Prevádzkovateľovi uplatniť na kontaktných adresách uvedených v úvode týchto Zásad. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

 

  1. Platnosť

 

Tieto Zásady sú platné a účinné od 05.11.2021 Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.